Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten tot levering hiervan tussen koper (hierna te noemen: klant) en verkoper (hierna te noemen: Oleo) in de webshop van Oleo.

Koopovereenkomst

Alle aanbiedingen van Oleo zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Oleo behoudt het recht de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Oleo is verstuurd c.q. gedaan. Klant en Oleo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik making van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een ‘gewone’ handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) zoals wettelijk voorgeschreven, inclusief BTW. Voor de bezorging van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Speciale aanbiedingen gelden slechts voor de periode zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite geschiedt de betaling door middel van het betalingssysteem van Ideal.

Levering

Oleo streeft ernaar de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De aangegeven levertijd is een indicatie en kan niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is nemen wij contact met klant op voor een andere leverdatum of indien klant dat wenst restitutie van het aankoopbedrag.

Klachten

Klachten over de kwaliteit, levering of hoedanigheid van het product dienen binnen 7 dagen via brief of e-mail bij Oleo kenbaar gemaakt te worden. Oleo zal alle klachten zorgvuldig en serieus in behandeling nemen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 werkdagen nadat de bestelling is bezorgd bepaalde producten die u bij nader inzien toch niet wilt hebben te retourneren tegen restitutie van de aankoopprijs. Voorwaarde is dat het artikel ongebruikt en niet beschadigd is, liefst in originele verpakking. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Oleo vergoedt alle betalingen inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor u zonder kosten.

Aansprakelijkheid

Oleo heeft bij de samenstelling van de inhoud van de website en overig informatiemateriaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig of geheel correct is of dat deze na verloop van tijd verouderd is. Oleo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website of snelkoppelingen zijn verkregen. Ook voor de gevolgen van kennelijke tekstfouten kan Oleo niet aansprakelijk gesteld worden.

Privacy

De gegevens die klant aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens van klant zullen niet aan een derde ter beschikking gesteld worden.