Privacyverklaring Oleo Italia

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om een gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt: 

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adres
 • telefoon
 • e-mailadres
 • informatie die u zelf invult in een bericht in het contactformulier

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze webshop.
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan. 
 • om contact met u op te nemen als daar om wordt verzocht.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Oleo Italia gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en om de werking van onze website te optimaliseren. Verder worden cookies gebruikt door Google Analytics.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma van Google waarmee wordt bijgehouden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google Analytics verzamelt de gegevens anoniem en verwerkt de aldus verkregen gegevens in rapportages die inzicht verschaffen in het gebruik en effectiviteit van de website. Deze rapportages zijn niet herleidbaar tot individuele bezoekers. Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Om uw gegevens in te zien en te wijzingen kunt u contact opnemen met Oleo Italia via de volgende gegevens:

Telefonisch 06 403 962 28
E-mail Via het contactformulier op onze website
Post De Nieuwe Stad | Oude Fabrieksstraat 14
  3812 NR  Amersfoort

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 april 2018.

Disclaimer

Oleo Italia is verantwoordelijk voor alle tekst en beeld op deze website. Zij belooft de informatie op deze website zo actueel, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Het kan echter voorkomen dat u informatie tegenkomt die verouderd, incorrect of incompleet is. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u dit aan ons wil melden via info@oleo-italia.nl. Op de website wordt, al dan niet door middel van links, ook verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. De informatie via deze links wordt door Oleo-Italia in principe niet op juistheid, volledigheid of actualiteit getoetst. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden via deze links, doet u dit voor eigen rekening en risico, Oleo Italia is hiervoor niet aansprakelijk. Oleo Italia  behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.